Sairaanhoitajan työ

Sairaanhoitajat ovat hoitotyön parhaita asiantuntijoita

Sairaanhoitajat ovat korkeimmin koulutettuja hoitotyön ammattilaisia. He tekevät itsenäistä ja vastuullista työtä, joka perustuu hoitotieteeseen. Sairaanhoitajien tehtävänä on terveyden edistäminen ja ylläpitäminen, sairauksien ehkäiseminen ja hoitaminen sekä kärsimyksen lievittäminen.

Asiantuntijoina toimivien sairaanhoitajien työssä korostuvat potilaslähtöinen, terveyskeskeinen ja kokonaisvaltainen ajattelutapa. Sairaanhoitajien asiantuntijuus rakentuu näyttöön perustuvaan hoitotyöhön.

Sairaanhoitajilla on asiantuntijoiden tietotaito tuoda hoitotyön näkökulma moniammatilliseen työryhmään.

Sairaanhoitajat edustavat hoitotyötä laajasti - käytännön työssä toimivista sairaanhoitajista opettajiin, tutkijoihin ja johtajiin.

Sairaanhoitajien palkan tulee määrittyä työn vaativuuden ja vastuullisuuden mukaan.

Uralla kehittyminen

Sairaanhoitajan ammatissa on välttämätöntä, että osaaminen lisääntyy ja ammattitaito kehittyy jatkuvasti ammattiuralla. Ammattiura alkaa opiskelujen alusta ja jatkuu koko työssäoloajan.

Sairaanhoitajien urakehitystä pitää tukea siten, että asiantuntemuksesta palkitaan kaikissa tehtävissä, myös välittömässä potilashoidossa.

Eettisen vastuun kantaminen

Eettiset kysymykset ovat jatkuvasti läsnä hoitotyössä. Eettisen vastuun kantaminen vaatii sairaanhoitajilta syvällistä hoityön osaamista ja hoitotieteellistä ajattelua. Eettisen vastuun ottamiseen tarvitaan myös rohkeutta keskustella vaikeista kysymyksistä ja puuttua epäkohtiin.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Sairaanhoitajan työ on terveyttä edistävää toimintaa, jolla lisätään ihmisten kykyä hoitaa itseään. Sairaanhoitajat toimivat yhdessä potilaiden omaisten ja muiden läheisten kanssa ja vahvistavat näiden osallistumista potilaan hoitoon. Sairaanhoitajat kantavat vastuuta terveydellisten ja sosiaalisten elinolojen kehittämisestä maailmanlaajuisesti.

Kollegiaaliseen ammattikuntaan kuuluminen

Kollegiaalisuus sairaanhoitajan työssä näyttäytyy ammattiin sitoutumisena, työtovereiden ohjaamisena ja auttamisena sekä haluna tehdä yhteistyötä oman ammattikunnan kesken.

Sairaanhoitajakoulujen ja –opistojen johtajattarien v. 1958 tekemä Sairaanhoitajan vala: "Lupaan, että vakaa ja vilpitön tahtoni on sairaanhoitajan tointa harjoittaessani parhaan kykyni ja ymmärrykseni mukaan täyttää ne velvollisuudet, jotka minulle sairaanhoitajana kuuluvat, ja pitää aina mielessäni sairaanhoitajan työn korkeat ihanteet".