Leena Salmijärvelle Venny Snellman -tunnustusapuraha mielenterveyden hoidon merkittävästä kehittämis

Sairaanhoitajapäivien avajaisissa 17.3. myönnettiin Sairaanhoitajien koulutussäätiön Venny Snellman -tunnustusapuraha. Sen sai tänä vuonna mielenterveyden hoidon ja dementiahoidon kehittäjä Leena Salmijärvi. Apurahan -suuruus on 5 000 euroa.

 

Leena Salmijärven elämäntyö on ollut merkittävä. Oman pitkän terveydenhuollon ammattilaisen työn lisäksi hän on vaikuttanut ratkaisevasti sosiaalipsykiatrista kuntoutustoimintaa harjoittavan Sopimusvuori ry:n perustamiseen Tampereelle, kertoo Sairaanhoitajien koulutussäätiön puheenjohtaja, terveystieteiden tohtori Päivi Voutilainen apurahan myöntämisen perusteista.

Unelma ja sen toteutuminen

Leena Salmijärvi mainitsee työnsä suurimmaksi haasteeksi mielenterveyspotilaat. – Sairaalasta kotiutuminen aiheutti aikanaan monelle potilaalle ongelmia – ei ollut kotia eikä omaisia, Salmijärvi kertoo. – Näille potilaille tarvittiin asuntola. Sain sairaanhoidon opettajan Pirkko Valmarin kanssani innostumaan asuntolan perustamisideasta. Yhdessä saimme mukaan kahdeksan henkilöä ja perustimme Sopimusvuori-yhdistyksen 4.5.1970. Vuokrasimme talon ensimmäistä 20-paikkaista asuntolaamme varten. Porrasteinen sosiaalipsykiatrinen kuntoutustyö alkoi ottaa ensiaskeleitaan.

Hankkeen tarpeellisuutta kuvaa se, että Sopimusvuoren palveluksessa on tällä hetkellä 97 työntekijää ja 25 yhteisöä, joissa on 478 sosiaalipsykiatrista kuntoutuspaikkaa. Toimintaa laajennettiin uudelle alueelle vuonna 1991, kun Sopimusvuori ry:n perustama Sopimusvuorisäätiö aloitti dementiahoitokotitoiminnan kymmenpaikkaisella hoitokodilla. Nyt 14 vuotta myöhemmin hoitokoteja on 12 ja henkilökuntaa 105.

Koulutusta ja vapaaehtoistoimintaa

– Sairaanhoidon opiskelijat ovat alusta alkaen olleet yhteisöissämme opiskelujaksoillaan, Leena Salmijärvi kertoo. – Omaistyö ja vapaaehtoistyön ystävätoiminta ovat kuuluneet toimintaamme yhdistyksen alusta lähtien.

Sopimusvuoren yhtenä keskeisenä työmuotona on ollut täydennyskoulutuskurssien järjestäminen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle. Keskeinen aihe oli varsinkin alussa Sopimusvuoressa kehitetty sosiaalipsykiatrinen kuntoutustyö ja myöhemmässä vaiheessa dementiaa aiheuttavaa sairautta sairastavien yhteisöllinen hoitotyö.


Toiminta asiakaslähtöistä

– Sopimusvuoren keskeinen työmuoto on terapeuttisena yhteisönä toimiminen. Työmme filosofia ja teoria ovat levinneet laajalti kotimaassa ja eri puolilla maailmaa niin koulutusten kuin opintokäynneillä olleiden kautta. Työmuotoja on lähdetty kehittämään yhdessä asiakkaiden, henkilökunnan, omaisten ja vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa. Kaikkiin esiinnousseisiin unelmiin ja haasteisiin on pyritty tarttumaan, Salmijärvi kertoo Sopimusvuoren toimintaperiaatteista.

Sopimusvuoressa asiakkaiden mukanaolo kaikessa toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa on alusta asti ollut välttämätöntä, koska taloudellisista syistä henkilökuntaa on ollut hyvin vähän. – Olen sitä mieltä, että liika henkilökunta ottaa kuntoutujilta helposti vastuun ja todellinen kuntoutuminen estyy. Yhdessä toimiminen, asiakkaan voimavaroihin luottaminen ja vastuun jakaminen johtavat yhteisöllisyyteen ja tasa-arvoon, kanssaihmisyyteen, toteaa Leena Salmijärvi


Lähtökohtana terveyskeskeisyys

Yksi tärkeä lähtökohta Sopimusvuoren toiminnassa on ajattelun kääntäminen sairauskeskeisestä terveyskeskeiseen – kuntoutus on sairauden minimoimista ja terveyden maksimoimista. – Esimerkiksi järjestämissämme koulutustilaisuuksissa myös asiakkaat ovat olleet mukana luennoitsijoina, Salmijärvi mainitsee. – Mielenterveyspotilaiden kuntoutuksessa jokaisesta päivästä ja arjen rutiineista tulee juuri hoitotyöntekijöiden tehdä yhdessä asiakkaiden kanssa niin tärkeitä ja merkityksellisiä, että itseluottamus, omanarvontunne, toivo, ilo, elämänhalu ja elämäntarkoitus heräävät ja säilyvät, että jokainen asiakas ja työntekijä kokee olevansa kanssakulkija mielenterveyskuntoutuksessa.

Leena Salmijärven monipuolinen ura

 Leena Salmijärvi valmistui sairaanhoitajaksi vuonna 1958, terveyssisareksi 1960 ja psykiatriseksi erikoissairaanhoitajaksi 1964. Hänen työpaikkoinaan ovat olleet Pyynikin sairaala, Längelmäen kunta ja Pitkäniemen sairaala. Sopimusvuori ry:n toiminnanjohtajana Salmijärvi oli 1970–1998 ja Sopimusvuorisäätiön toiminnanjohtajana 1978–1998. Sekä yhdistyksen että säätiön hallintojohtaja hän on ollut 1998–2004.

Salmijärvi on myös ollut useissa luottamustehtävissä sekä kirjoittanut ja ollut mukana toimitustyössä lukuisissa julkaisuissa. Hän on myös aktiivisesti osallistunut tutkimustoimintaan ja työryhmiin. Tampereen yliopiston lääketieteellinen tiedekunta antoi Salmijärvelle terveydenhuollon kunniatohtorin arvon vuonna 1992.
Venny Snellman -tunnustusapuraha

Venny Snellman -tunnustusapuraha on jaettu vuodesta 1999 alkaen. Tunnustusapurahalla Sairaanhoitajien koulutussäätiö haluaa tukea ja kannustaa terveydenhuollossa työskenteleviä sairaanhoitajia omatoimiseen ja innovatiiviseen hoitotyön kehittämiseen ja ideoiden toteuttamiseen.


Kirjoittaja: Ursula Grönvall

« Takaisin