Muut artikkelit

Hengitystieavanne lapsella

Pirkko-Liisa Orvomaa, Tarja Pokkinen, Mari Lakkonen, Päivi Salminen, Ann-Mari Loukiainen, Riitta Sar

Artikkeli on kirjoitettu selventämään, helpottamaan ja yhtenäistämään hengitystieavanne-lasten hoitokäytäntöjä.

Lue lisää

Sairaanhoitajan rooli on keskeinen tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä

Liisa Romo

Tyypin 2 diabetes on vakava ja voimakkaasti yleistyvä sairaus, jota voidaan tehokkaasti ehkäistä elintapamuutoksilla. Diabetesliiton koordinoiman diabeteksen ehkäisyohjelman ja sen toimeenpanohankkeen (D2D-hanke) avulla sairauden ilmaantuvuutta pyritään vähentämään. Lisääntyneen diabetesriskin omaavat pyritään tunnistamaan ja heitä kannustetaan ottamaan vastuuta omasta terveydestään. Sairaanhoitaja on usein avainasemassa niin korkean riskin henkilöiden tavoittamisessa kuin intervention suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassakin.

Lue lisää

Lisää elämänhallintaa Koulutuskurssit mielenterveyskuntoutujille

Helena Pajala

Potilaiden ja asiakkaiden tiedonsaantiin on koulutuksellisen eli psykoedukatiivisen näkökulman myötä alettu viime vuosina kiinnittää entistä enemmän huomiota. Tässä artikkelissa kuvataan mielenterveyskuntoutujien elämänhallintaa lisäävän koulutuskurssin käytännön toteutusta ja kuntoutujien kokemuksia kursseista. Artikkelissa tarkastellaan myös kuntoutujien oppimiseen ja opettamiseen liittyviä edellytyksiä ja esteitä.

Lue lisää

Mielenterveyspalvelut muutoksessa, muuttuvatko käytännöt? Asiakaslähtöisen palveluohjauksen kehittäm

Ritva Sundström, Nina Kilkku

Pirkanmaalla on lähdetty kehittämään uudenlaista sosiaalitoimen, perusterveydenhuollon ja mielenterveyspalvelujen asiakaslähtöistä toimintamallia yhdessä pilottikuntien kanssa. Artikkelissa kuvataan toimintamallin kehittämisen taustaa, kehittämisprosessia ja laaditun toimintamallin keskeisiä periaatteita sekä tähänastisia kokemuksia. Toimintamallia on kehitetty Palveluohjaus-projektina osana Pirkanmaan mielenterveystyön strategia- ja osaamiskeskushanketta.

Lue lisää

Elämää suomalaisessa ja ruotsalaisessa säilöönottoyksikössä

Christina Fonsén

Säilöönottoyksiköt ja turvapaikanhakijoiden kohtelu on ajoittain vilahdellut aiheena monissa lehtikirjoituksissa. Kirjoittelu on valitettavan usein tuonut esiin vain joko lähes säälittelevän tai tuomitsevan näkemyksen asioista. Sosiaali- ja terveyspuolen kommentteja rajoittavana tekijänä on salassapitovelvollisuus, joten kaikkia vääristyneitä lausumia ei voida oikaista. Säilöönottoyksikkö on suljettu laitos, joten sen toiminta ei liene monellekaan tuttua. Minkälainen paikka säilöönottoyksikkö on, miten ja millä perusteella se toimii?

Lue lisää

Uusi veripalvelulaki ja veriturvatoiminta

Sinikka Koskinen, LT, Jukka Koistinen, professori

Suomeen ollaan laatimassa uutta veripalvelulakia, joka täyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston verivalmisteiden turvallisuutta koskevan direktiivin vaatimukset. Laki tulee saattaa voimaan 8.2.2005 mennessä. Pääosa direktiivin vaatimuksista on -Suomessa jo täytetty. Veriturvatoiminnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla -halutaan lisätä veri-valmisteiden käytön -turvallisuutta. Potilasta hoitavalla henkilökunnalla onkin verensiirron toteuttajana suuri -mahdollisuus vaikuttaa verensiirtohoidon -turvallisuuteen.

Lue lisää

Holhoustoimilaki ja aikuisen edunvalvonta Hoitohenkilöstö vajaakykyisen potilaan oikeusturvan toteut

Anna Mäki-Petäjä-Leinonen

Vajaakyisen potilaan hoidossa saattaa tulla eteen tilanne, jossa edunvalvojan määrääminen on tarpeellista. Esimerkiksi: sairaanhoitaja huomaa kotikäynnillä, että yksin asuvan Irma S:n posti on viikosta toiseen avaamatta. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevan Erkki T:n luona puolestaan on alkanut vierailla epämääräisiä ystäviä. Sairaanhoitaja huomaa, että Erkki on jo useamman kerran allekirjoittanut heidän aloitteestaan joitakin papereita. Mikä neuvoksi?

Lue lisää